Om oss English Summary HMXW innan HMXW Jobba hos oss

Om oss

Företag

Organisation: HMXW arkitekter AB sysselsätter i dag ca 30 personer och hade år 2018 en omsättning om cirka 32 miljoner kronor. Företaget har verkat sedan mitten av 70-talet.

HMXW arkitekter hette tidigare Hederus Malmström Arkitekter (1988-1998) och därefter Fråne Hederus Malmström (1998-2006). Under 2012 genomförde vi ett generationsskifte i företaget, där företagets grundare, Per Hederus och Björn Malmström kvarstår i företaget som senior advisors.

Delägare idag är Palle Widegren (VD), Märta Baeling och Eva Hall-Berglund

ARKITEKTUR

Vi tror på en finstämd men karaktärsfull arkitektur där rumsliga samband, rumsupplevelser och materialkänsla bär den arkitektoniska idén. Men vi är också ett arkitektkontor i en samtid där ett ökat miljömedvetande, nya material och datorns kraft öppnar för nya möjligheter och ställer nya krav på arkitektens förmåga.

KUNSKAP OCH KREATIVITET
Som arkitekter är vi tränade i att förena brukarkrav med tekniska förutsättningar och myndighetskrav utan att tappa fokus på de arkitektoniska och de estetiska värdena. Vår erfarenhet spänner över ett brett register av projekt och alla är lika viktiga. Från tidiga idétävlingar till genomförande av komplicerad projektering av stora offentliga byggnader. Från stadsutvecklingsprojekt, bostadsområden, äldreboende, flerbostadshus, enfamiljshus, skolor och förskolor till flygplatser och museum. Många projekt har startat som tävlingar och parallella uppdrag vilket lett till intressanta uppdrag och uppförda byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.

Vi åker regelbundet på studieresor till andra länder för att finna inspiration och ta del av omvärldsarkitekturen. Vi åker även på regelbundna konstresor då vi praktiserar akvarellmålning, tecknade och skulptur. Förutom god datorkunskap ser vi nämligen ett stort värde i att utveckla förmågan att skissa och illustrera på fri hand – arkitektens traditionella arbetssätt.

BOSTÄDER OCH GESTALTNINGSPROGRAM

HMXW arkitekter har stor erfarenhet av bostadsprojekt, från plan- och programarbete på tidigt stadium hela vägen till färdig projektering.

Bostadsprojekten spänner över ett mycket brett register. Vi har arbetat fram planer och gestaltningsprogram för nya stadsdelar och bostadsområden, och samtidigt har vi genomfört ett stort antal bostadsprojekt med allt från enfamiljshus, småhusområden till stora stadskvarter.

Vi genomför varje projekt:

– med kreativitet, vilande på verklig kunskap och lång erfarenhet av bostadsprojekt

– i ett lyhört samarbete med byggherren i såväl skissarbete och projektering, som i kontakter med

myndigheter, kunder och brukare

– med en ingående förståelse för projektets ekonomiska förutsättningar och marknadens behov

– systematisk och kvalitetssäkrat

TIDIGA SKEDEN FÖRSTUDIER STADSPLANERING

Stadsplaneprojekt är komplexa processer som kräver strukturellt tänkande, helhetssyn, uthållighet samt förmåga att snabbt söka och skissa på alternativa förslag utan att tappa tråden. För detta krävs nytänkande, flexibilitet, samarbetsförmåga och prestigelöshet.

Därför jobbar vi för att:

– snabbt och skissmässigt hitta flera lösningar för den givna uppgiften

– i ett tidigt skede inleda en dialog med alla inblandade

– finna lösningar som är tydliga och begripliga

– gärna presentera idéer på fri hand och med akvarell

 

Våra övergripande målsättningar är:

– att skapa vackra och omväxlande stadsrum med varierad bebyggelse i en mänsklig skala

– att bygga förslag utifrån befintliga kvaliteter och förutsättningar, tex landskap, vegetation,

och befintlig bebyggelse

– att i varje projekt och i varje situation hitta det unika. Inget projekt är det andra likt!

– att utformningen ska ske i en samrådsprocess med inblandade parter

– att skapa genomförbara projekt

 

SKOLOR FÖRSKOLOR ARKITEKTUR FÖR LÄRANDE

Vår skolarkitektur gör ingen grundläggande skillnad på brukare: behoven och funktionerna för barn och skolelever, pedagoger och administratörer, lärare eller rektorer varierar, men vi har alla samma rätt till en omsorgsfullt gestaltad miljö. Vi tror på arkitektur som en möjlighet till meningsskapande och samhörighet. Vi anser att värnandet av grundläggande arkitektoniska värden kan bidra till att skapa inspirerande och, i alla meningar, hållbara miljöer.

Våra förskole- och skolprojekt vill ge en rumslig gestalt åt dagens pedagogiska idéer och samtidigt vara bestående och generella. En bra skola, liksom en bra förskola, skall vara överskådlig och lättfattlig samtidigt som lockande och välstuderad -en miljö som ger alla brukare, såväl barn, ungdomar som personal trygghet att utvecklas, reflektera, inspireras och skapa. Varje skolmiljö bör formas som ett demokratiskt och jämlikt forum för inspirerande kunskapssökande.

Vi söker i vår skolarkitektur efter en varierad rumsupplevelse, där den ofrånkomliga upprepningen av rumstyper balanseras av exempelvis avbrytande öppna rumsligheter eller av oväntad ljus- och materialverkan.

 

RESURSER OCH VERKTYG

Företaget ligger väl med i utvecklingen av BIM-inriktade arbetssätt. Våra arkitekter och projektörer är väl förtrogna med och arbetar i Autodesk Revit, ArchiCad och AutoCad. Vi arbetar också med 3-D studio, Rhino, Sketchup, Photoshop, Indesign, Illustrator mfl program.

Vi lägger stor vikt vid att illustrera och kommunicera våra idéer med frihandsteckningar, perspektivbilder och modeller.

 

KVALITET OCH MILJÖ

Vårt Kvalitets- och miljöledningssystem ansluter till ISO 9001:2000 och ISO 14001, utvecklat i PAR AB. Systemet innehåller manual, rutiner, checklistor och bilagor. Kontoret som helhet har stor rutin och erfarenhet som gör att vi jobbar snabbt och träffsäkert mot önskat mål.

 

NÄTVERK

I flera av våra projekt har vikten av ett helhetsgrepp, från stadsbyggnads- och trafikfrågor, landskap och mark, genom husbyggnad och ner till inredning varit en del av vårt arbetssätt. Vi har ett stort, finmaskigt nät av kontakter och samarbetspartner och arbetar ofta i team och nätverk.

 

KUNDER

Bostadsföretag och privata uppdragsgivare, t.ex. JM AB, Svenska Bostäder, Skanska, NCC, PEAB, HSB, Fabege, Sveafastigheter och SAS; statliga verk såsom Luftfartsverket/Swedavia, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket; kommuner och kommunala bostadsbolag, t.ex. Jönköpings kommun, Signalisten i Solna och Huge i Huddinge kommun, Stads-byggnadskontoren i Lidingö, Sollentuna, Stockholm m.fl