Beckers, stadsplanering Lövholmen Stockholm


Lövholmsområdet på Liljeholmen ska omvandlas från verksamhetsområde till stadsdel med tonvikt på bostäder. 2008 ställde Stockholms Stadsbyggnadskontor ut ett samrådsförslag.

En del av området har varit Beckers färgfabrik på en tomt som gränsar mot Mälaren. Här vill staden och Skanska bygga en förtätad stadsmiljö för såväl boende som verksamheter. Så tät att biltrafik minimeras och får ske på de gåendes villkor. Parkering sker under mark. Husen ska vara omväxlande höga och låga. Flera av de äldre industrihusen kommer att bibehålles och ges nya användningar.Information
Projektår: 2008
Beställare: Skanska Nya Hem AB
Yta: Cirka 400 lägenheter + arbetsplatser