Wättinge, flerbostadshus Tyresö


Markanvisningstävling i Tyresö kommun 2017-2018

HÅLLBART – MÄNSKLIGT – AKTIVT

Granängsterrassen erbjuder bostadsrätter i ett område som idag domineras av hyresrätter. Detta möjliggör en befolkning med olika bakgrund och från olika socioekonomiska grupper vilket skapar trygghet och ett socialt hållbart område på sikt.

Länka det nya med det befintliga

Namnet Granängsterrassen kopplar till den befintliga bebyggelsen Granängsringen. Detta är ett medvetet val då det är viktigt att det nya tillskottet i bebyggelsen tillsammans med den befintliga ska förstärka området som en gemensam helhet – ett bostadsområde där invånarna känner stolthet och trygghet.

Här ryms “den lilla staden i den stora”

En stadsdel med blandad ålder på befolkningen i olika faser av livet bidrar till mer liv åt området och berikar utbyten av idéer och livserfarenheter. I Granängsterrassen ryms “den lilla staden i den stora”; här kan du flytta in i din första “minietta”, växa i hushållet och på ålderns höst flytta till en “minitvåa”.
Den gemensamma gården inbjuder till möten mellan olika generationer med varierande ytor för vistelse och aktivitet. Ett stort fokus på trygghet uppnås genom god planering av gården där exempelvis gångvägar bryts upp för att undvika ”raka genomfartstråk”, växtlighet planeras för att undvika bakhåll, god belysning, lekplats för de mindre barnen vilket medför mer vuxna på gården.
Ett tydligt miljötänk, inte bara i byggprocessen, ska genomsyra kvarteret. Från solpaneler på cykeltaken som pedagogiskt laddar den eldrivna cykeln, gröna sedumtak som filtrerar dagvatten till enkel sopsortering och återbruksrum.
Bebyggelsen och gården ges gedigna hållbara material med hög materialitetsgrad som förhåller sig till den mänskliga skalan och den omgivande befintliga bebyggelsen med stadsmässiga fasader.

Vi bygger inte bara bostäder – vi bygger ett grannskap

Kvarteret Granängsterrassen ska inte endast se till de boende inom kvarteret – utan ett helhetsgrepp kring den omkringliggande miljön känns självklar. Vi bygger inte bara ett bostadskvarter – vi bygger ett socialt hållbart grannskap. Kvarterets närområde ska erbjuda vistelseytor för olika behov, aktivitet och möten. En “pop-up-park” föreslås tillfälligt på grönytan mellan det tänkta bostadskvarteret och Granängsringens befintliga bebyggelse. I en gemensam medborgardialog mellan de befintligt boende och de nyinflyttade får parken liv med medborgarnas önskan om innehåll. Möten mellan grannar uppstår och kontakter tas som kan vara långt efter parkens tillfälliga varande. Parken nås via allmän gata och blir då likt en stadspark mer inkluderande och tillgänglig för hela grannskapet – lär känna din granne!

Viktig nod!

Kvarterets västra spets ges en tydlig karaktär och dignitet med en markerande torgyta framför byggnaden som bildar ett landmärke i grannskapet och tydliggör den ”sydvästra entrén”; detta är inte slutet av Wättingestråket – utan en början! Här är ett förträffligt läge för ett kafé eller möjlig aktivitetslokal som kan hyras ut till olika föreningar i området, exempelvis inom idrott eller kultur med aktiviteter för stadsdelens unga, i fördel med koppling till Tyresö gymnasium.

Likt ringar på vattnet genererar kvarter Granängsterrassen en närmiljö ur ett hållbart, mänskligt och aktivt perspektiv.Information
Projektår: 2017-2018
Beställare: JM AB
Yta: 119 Lgh